Участваме в изследването на потенциално опасните ефекти от микро полимерите

Моторните превозни средства се смятат за един от източниците на микропластмаси, които достигат до океаните и други водни басейни. Що се отнася до гумите, терминът „микропластмаси“ е донякъде подвеждащ, тъй като гумите съдържат предимно каучук, а не пластмаса. Но е факт, че и пластмасата, и каучукът са полимери.

Участваме в изследването на потенциално опасните ефекти от микро полимерите


Много публикации разглеждат праха, създаден при контакта на гумите с пътя – т.е. в резултат от износването на гумата и пътната настилка – като микро полимери или микропластмаси. От генерираните частици приблизително половината са от гумата, а другата половина са от пътната настилка. Тъй като частиците са доста тежки, повечето от тях се отлагат край пътищата, малка част от тях остават във въздуха, а някои биват отнесени от дъждовните води към водните басейни.

Необходими са допълнителни проучвания

Настоящите проучвания показват, че в сладководните басейни частиците в утайките могат да представляват нисък риск за някои водни организми. И все пак са необходими  допълнителни изследвания, за да се определи дали частиците, които попадат във водните басейни, вредят на екосистемата или човешкото здраве.

Важен аспект от намаляването на вредните въздействия от шофирането е предотвратяването на емисиите на частици или екологичният им контрол с инфраструктурни средства. Те включват канализационни системи, крайпътни насипи и пречистване на водите.

Активно продължаваме изследванията по тази тема и участваме във външни проучвания, поръчани от ETRMA и други организации. Последното проучване на ETRMA/Cardno ще бъде публикувано в началото на 2018 г. Продължаващите проучвания на частиците от износването на гумите и на пътните настилки, както и на микропластмасите като цяло, са много по-задълбочени от преди. Необходими са надеждни полеви и лабораторни тестове за разбиране на природата, вредните въздействия и разпространението на частиците, тъй като много от текущите оценки се основават на математически модели и изчисления.

Стремим се постоянно да подобряваме и да развиваме нашите продукти и функции, за да станат още по-екологични. За нас  човешката безопасност и здраве са от изключително значение. Ако бъдещите изследвания покажат, че микро полимерите са вредни, ние ще реагираме съответно и ще търсим нови решения.